Všeobecné obchodní podmínky společnosti ADG Group s.r.o.

ADG Group s.r.o.
IČ 28273770
Brno - Veveří, Rybkova 334/4, PSČ 60200
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57898
Č. účtu: 219892824/0300
tel.: 541 214 361
fax: 541 214 361
e-mail: zc.pu1721157906orggd1721157906a@ofn1721157906i1721157906

(dále jen „podmínky“ nebo „VOP“)

 1. Vymezení pojmů

  1. Kupní smlouvou se rozumí každá smlouva, uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je dodání zboží nebo služeb prodávajícím kupujícímu.
  2. Prodávajícím se rozumí společnost ADG Group s.r.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  3. Kupujícím se rozumí každý zákazník prodávajícího, který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 2. Závaznost podmínek

  1. Předmětem těchto podmínek je úprava základních podmínek právních vztahů, vznikajících mezi prodávajícím a kupujícím v rámci uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je dodání zboží nebo služeb.
  2. Těmito podmínkami se řídí každá kupní smlouva, uzavřená mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Podmínky jednotlivých kupních smluv mohou být předmětem zvláštního ujednání, dohodnou-li se na tom strany výslovně; takové ujednání musí mít písemnou formu. Není-li zvláštního ujednání, je rozhodující znění těchto podmínek.
  3. Odporují-li si ujednání stran obsažená v dokumentech upravujících vztah mezi prodávajícím a kupujícím, je v rozsahu, ve kterém si tato ujednání odporují, pořadí jejich závaznosti následující:
   • jednorázové podmínky dohodnuté individuálně pro danou kupní smlouvu a písemně stvrzené stranami v příslušné obchodní dokumentaci (nabídka, poptávka, objednávka, potvrzení objednávky, faktura).
   • kupní smlouva nebo rámcová kupní smlouva, pokud je taková mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena.
   • zvláštní obchodní podmínky, které jsou součástí kupních smluv nebo rámcových kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím.
   • tyto všeobecné obchodní podmínky.
 3. Uzavírání kupních smluv

  1. Kupní smlouva je uzavřena na základě přijetí nabídky prodávajícího kupujícím, v okamžiku, kdy je prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o přijetí nabídky, a to elektronickou poštou nebo faxem. Pokud prodávající do 14 dnů od odeslání nabídky kupujícímu neobdrží oznámení o jejím přijetí kupujícím, má se za to, že kupující o uzavření smlouvy nemá zájem a smlouva není uzavřena. Totéž platí i tehdy, oznámí-li kupující prodávajícímu, že jeho nabídku odmítá. Jakékoliv připomínky kupujícího k nabídce se považují za novou nabídku, přičemž k uzavření kupní smlouvy se vyžaduje potvrzení (akceptace) připomínek kupujícího stranou prodávající, za což se považuje i odeslání zboží kupujícímu.
  2. Nabídka prodávajícího obsahuje označení zboží, cenovou nabídku a předpokládaný termín dodání zboží.
  3. Prodávající je oprávněn požadovat uzavření písemné kupní smlouvy na jedné listině podepsané oprávněnými osobami, a to zejména při dodávkách zboží většího rozsahu. V případě, že prodávající vznese takovýto požadavek, neuplatní se ujednání uvedené v odst. 3.1 až 3.3.
  4. Veškerá předsmluvní jednání nezavazují smluvní strany k uzavření kupní smlouvy a jsou poskytovány zdarma. Předsmluvní odpovědnost ve smyslu § 1728-1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se neuplatní.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran, dodací podmínky

  1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k němu. Dále je prodávající povinen kupujícímu předat doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží.
  2. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a její zálohu, byla-li mezi stranami ujednána, v dohodnuté výši a měně a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.
  3. Dodací podmínkou je EXW INCOTERMS 2010, kdy prodávající splní svou povinnost dodat zboží tím, že umožní kupujícímu se zbožím nakládat v místě sídla prodávajícího, případně připraví zboží pro nakládku přepravci pro přepravu kupujícímu. V případě, že jako místo odevzdání zboží bude stranami dohodnuto místo odlišné od sídla prodávajícího, považuje se zboží za řádně dodané kupujícímu, je-li v dohodnutém místě připraveno pro nakládku přepravci pro přepravu kupujícímu. Prodávající je povinen připravenost dodávky k odběru na požádání kupujícího potvrdit.
  4. Objednané zboží je oprávněn převzít od prodávajícího pouze osobně kupující nebo osoba oprávněná za kupujícího jednat, za předpokladu, že prodávajícímu prokáže své oprávnění převzít zboží (výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí, písemnou smlouvou o přepravě apod.) a svoji totožnost. Kupující nebo osoba oprávněná za kupujícího jednat je povinen převzetí zboží prodávajícímu písemně potvrdit. Je-li osobou oprávněnou jednat za kupujícího dopravce, je kupující povinen zaslat prodávajícímu do 3 dnů od dodání zboží potvrzený dodací list prokazující převzetí zboží kupujícím.
  5. Je-li třeba zboží dále dopravit z místa dodání, zajišťuje dopravu na své náklady kupující. Je-li dohodnuto, že zboží dodá prodávající kupujícímu, zvolí prodávající způsob jeho dopravy dle množství a druhu dodávaného zboží. Náklady na dopravu zboží následně přeúčtuje prodávající kupujícímu buď současně s vyúčtováním kupní ceny za dodané zboží, nebo zvláštní fakturou.
  6. Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednaném termínu. Termín odevzdání zboží se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy výroba požadovaného druhu zboží vyžaduje delší termín a kdy je dodávka zpožděna kvůli nepředvídaným událostem, zejména nedostatku energie či surovin, stávce, výluce, úředním opatřením, nepropuštěním nebo zadržením zboží na celním úřadu nebo hranicích, zpožděním nebo výpadku subdodávek.
  7. Změněný termín odevzdání zboží je prodávající povinen kupujícímu oznámit nejpozději 1 den před předpokládaným termínem dodání. Prodávající nenese odpovědnost za škodu způsobenou nedodržením termínů dodání uvedených v nabídce; liší-li se však nový termín dodání od původního termínu dodání o více než 20 pracovních dnů, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Trvají-li překážky déle než 20 pracovních dnů, nebo dojde-li k zastavení provozu v závodu prodávajícího nebo subdodavatelů nebo ukončení spolupráce prodávajícího se subdodavateli, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.
  8. Prodávající je oprávněn dodat zboží před sjednaným termínem nebo po částech, je však povinen o tom v přiměřené lhůtě předem informovat kupujícího.
  9. Případné požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy, jsou-li prodávajícím akceptovány, prodlužují přiměřeně sjednaný termín odevzdání. Ustanovení článku 4.7. VOP věty druhé za středníkem se v takovém případě nepoužije. Jsou-li akceptovány požadavky kupujícího na změnu jakosti výrobků, je s tím spojeno právo prodávajícího na eventuální cenovou úpravu.
  10. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem, kdy prodávající splnil svou povinnost odevzdat zboží (čl. 4.3. VOP).
 5. Kupní cena, platební podmínky, výhrada vlastnictví

  1. Kupní cena je stanovena dle aktuální cenové nabídky prodávajícího doručené kupujícímu. Cenová nabídka je platná po dobu, jež je v ní uvedena nebo po dobu, než prodávající doručí kupujícímu novou cenovou nabídku. Ke kupní ceně bude prodávající účtovat daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši.
  2. Kupní cenu zboží uhradí kupující na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu, vystavené prodávajícím.
  3. Kupní cena je splatná v den splatnosti faktury. Faktura je splatná ve lhůtě na ní uvedené, a není-li takového údaje, ve lhůtě 30 dnů ode dne vystavení faktury. Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje datum připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  4. Není–li dohodnuto jinak, nejsou v kupní ceně zahrnuty náklady na dopravu zboží kupujícímu, poštovné, cena přepravních obalů, balné, recyklační poplatky či jiné poplatky.
  5. V případě, že bude sjednána zálohová platba, bude tato provedena na základě vystavené zálohové faktury převodním příkazem ve lhůtě splatnosti této zálohové faktury.
  6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny. Kupující smí zboží pod výhradou vlastnického práva dále prodat, darovat či jinak na jiného převést jen po úplné úhradě kupní ceny za zboží. V případě porušení této výhrady vlastnictví kupujícím vznikne prodávajícímu právo na smluvní pokutu až do výše ceny dodaného zboží. Stejně tak není kupující do úplné úhrady kupní ceny oprávněn zboží zastavit, ručit jím nebo jej jinak zatěžovat. Dokud je zboží pod výhradou vlastnického práva, je kupující povinen s ním nakládat tak, aby mohlo být vždy uvedeno do takového stavu, v jakém bylo odevzdáno, dále je povinen jej chránit před odcizením, poškozením a zničením. V případě změny jeho stavu nese kupující veškeré náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu.
  7. Při nedodržení platebních podmínek, při podání insolvenčního návrhu nebo prohlášení úpadku na majetek kupujícího, při zastavení plateb a při likvidaci kupujícího je prodávající oprávněn převzít zboží spadající pod výhradu vlastnictví do své dispozice. Náklady na skladování, dopravu a jiné náklady vzniklé v důsledku zpětného převzetí zboží jdou k tíži kupujícího.
  8. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen či platebních podmínek v případě náhlých změn cen materiálů, energií nebo jiných subdodávek či jiných nákladů a skutečností, které prodávající nemůže ovlivnit. Takto změněné ceny nebo platební podmínky budou aplikovatelné na veškeré zboží dříve objednané kupujícím a potvrzené prodávajícím, vyjma zboží již dodaného, okamžikem doručení upozornění kupujícímu o této změně.
  9. Kupující není oprávněn na kupní cenu zboží jednostranně započíst své pohledávky za prodávajícím. Rovněž není kupující oprávněn zadržet kupní cenu zboží v případech uplatněné reklamace. Jednání kupujícího v rozporu s výše uvedením má za následek jeho prodlení s úhradou kupní ceny.
  10. Při podstatném zhoršení majetkových poměrů kupujícího, při podání insolvenčního návrhu nebo prohlášení úpadku na majetek kupujícího nebo při prodlení kupujícího s placením jakékoliv pohledávky prodávajícího je prodávající oprávněn prohlásit všechny své současné pohledávky za okamžitě splatné a požadovat zaplacení. Prodávající může zadržet v takových případech i dosud nesplněné dodávky ze všech kupních smluv, aniž to znamená porušení smlouvy. Prodávající je oprávněn na pohledávky kupujícího započíst svoje jakékoliv pohledávky, a to i nesplatné.
 6. Záruční podmínky a odpovědnost z vady

  1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od okamžiku odevzdání zboží kupujícímu ve smyslu čl. 4.3. Prodávající po dobu záruky zaručuje takovou technickou úroveň, kvalitu a funkční spolehlivost zboží, která bude vyhovovat platným právním předpisům České republiky. Tato záruka se nevztahuje na spotřební materiál jako např. světelné zdroje, pojistky, akumulátory, elektronická zařízení apod.
  2. Chybné množství nebo zjevné jakostní vady zboží je kupující povinen reklamovat při převzetí zboží. Při zjištění poškození zboží při přepravě je kupující povinen s přepravcem sepsat zápis o poškození zásilky.
  3. Reklamace je včas uplatněna, pokud je s přesnou specifikací vady a nároků z odpovědnosti za vady doručena prodávajícímu nejpozději v poslední den záruční lhůty, a to prostřednictvím elektronické pošty, faxem nebo poštou.
  4. Kupující je při dodání vadného zboží oprávněn dle charakteru vad požadovat dodání chybějícího zboží nebo požadovat odstranění vad dodáním zboží za zboží vadné nebo požadovat přiměřenou slevu. Jiné nároky z odpovědnosti za vady se vylučují.
 7. Následky porušení smluvních povinností, odstoupení od smlouvy

  1. Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, s úhradou kupní ceny nebo její části či zálohy je kupující povinen prodávajícímu nad rámec kupní ceny uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny nebo její dlužné části za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího domáhat se náhrady škody či odstoupit od smlouvy.
  2. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její zálohy je prodávající oprávněn zadržet dodávku dalšího zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Nejedná se přitom o prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží. Termín odeslání zadrženého zboží se o dobu prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její zálohy prodlužuje.
  3. Prodávající a kupující mohou od smlouvy odstoupit v případě, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
  4. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit mimo případů stanovených zákonem nebo těmito VOP zejména tehdy:
   • (a) jestliže je prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, které bude delší než dvacet dnů, a/nebo
   • (b) jestliže bylo zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem je úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího, a/nebo
   • (c) prodávající vstoupí do likvidace.
  5. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména tehdy:
   • (a) jestliže je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, které bude delší než 20 dnů, a/nebo
   • (b) jestliže je kupující v prodlení s převzetím zboží, které bude delší než 20 dnů, a/nebo
   • (c) jestliže bylo zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem je úpadek nebo hrozící úpadek kupujícího, a/nebo
   • (d) kupující nesplnil svůj závazek z jiné kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím řádně a včas nebo je v prodlení s úhradou jiné pohledávky vůči prodávajícímu.
 8. Vyšší moc

  1. Nastane-li okolnost, kterou prodávající nemohl ze své vůle ovlivnit, zejména zásah vyšší moci spočívající v živelných událostech (požár, povodeň apod.), válkách, nepokojích, povstáních, embargu, zásahu občanských nebo vojenských orgánů, stávce, výluce, dopravních problémech, nebo nastane-li změna právních předpisů vztahujících se k uzavírané nebo již uzavřené smlouvě, není prodávající odpovědný za částečné nebo úplné neplnění svých povinností podle těchto podmínek, zejména za pozdržení, opoždění nebo zrušení objednávek kupujícího, byť dříve potvrzených. Kupující v takových případech nemá právo na náhradu jakýchkoliv škod z toho vzniklých.
  2. Nastane-li některá z okolností uvedených v čl. 8.1., je strana zatížená touto okolností povinna informovat druhou stranu bez zbytečného odkladu o tom, že tato okolnost nastala, a o tom, že pominula. Přerušení plnění povinností podle těchto podmínek smí trvat nejdéle po dobu trvání účinků okolností podle tohoto článku.
 9. Rozhodčí doložka

  1. Spory vzniklé z kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, jakož i spory s těmito smlouvami související nebo se k nim jakkoliv vztahující, budou řešeny dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Nedojde-li mezi stranami k dohodě, budou spory vyplývající nebo související s těmito smlouvami s konečnou platností rozhodovány u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným jeho předsedou. Místem (sudištěm) rozhodčího řízení je Brno.
 10. Závěrečná ustanovení

  1. Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že je s těmito obchodními podmínkami seznámen a souhlasí s tím, že obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že obchodní podmínky jsou podle ustanovení § 1751 občanského zákoníku závazné pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím podle kupní smlouvy, pokud tato smlouva neobsahuje odchylná ujednání.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem.
  3. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou podřízeny českému právnímu řádu.
  4. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího kupní smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.
  5. V případě, že bude smlouva mezi smluvními stranami uzavřena ve více jazykových verzích, je česká verze smlouvy rozhodnou verzí pro řešení případných rozporů mezi jednotlivými verzemi.
  6. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti.
  7. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou průběžně aktualizovány. Závazné a aktuálně platné všeobecné obchodní podmínky jsou přístupné na internetových stránkách prodávajícího, jsou zasílány společně s obchodní dokumentací nebo smlouvou, případně jsou zasílány na požádání.